Regulamin

REGULAMIN

serwisu internetowego speedwaynews.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE
 

 1. Administratorem serwisu internetowego speedwaynews.pl (serwis dostępny pod adresem http://www.speedwaynews.pl) jest IBO Media Dagmara Słaby z siedzibą w 32-015 Stanisławice 318, posiadająca NIP: 868-180-80-19 oraz REGON: 369158353, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu "Usługodawcą". Wszystkie dane kontaktowe i inne dane IBO Media dostępne są też na stronie http://www.speedwaynews.pl/strony/kontakt. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części "Regulaminem".
   
 2. Serwis internetowy speedwaynews.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

  a) Serwisie internetowym speedwaynews.pl, serwisie speedwaynews.pl, http://www.speedwaynews.pl należy przez to rozumieć serwis informacyjny skupiony na tematyce żużlowej, składający się ze stron, jak również z innych narzędzi internetowych, udostępnionych za pośrednictwem sieci Internet, serwis umożliwia między innymi przeglądanie informacji o wydarzeniach związanych ze sportem żużlowym, wynikach imprez żużlowych, jak również umożliwia śledzenie relacji na żywo, czy komentowanie aktualności;
  b) Użytkowniku rozumie się przez to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu internetowego speedwaynews.pl oraz usług dostępnych w serwisie speedwaynews.pl (tj. niezależnie od posiadania Konta, czy od faktu zalogowania lub zarejestrowania);
  c) Koncie należy przez to rozumieć dostępne dla Użytkownika miejsce w serwisie speedwaynews.pl, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi; Użytkownik zakłada Konto poprzez formularz serwisu speedwaynews.pl za pomocą nazwy Użytkownika (login) i hasła, a następnie wybiera opcję ‘zarejestruj się’;
  e) Materiałach należy przez to rozumieć teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  f) Partnerze należy przez to rozumieć każdy podmiot współpracujący z IBO Media na podstawie odpowiedniej umowy.

   
 4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego speedwaynews.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego speedwaynews.pl Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego speedwaynews.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   
 6. Usługodawca zastrzega, że informacje zawarte w serwisie internetowym speedwaynews.pl mają wyłącznie poglądowy charakter.
   
 7. Wszystkie prawa do serwisu speedwaynews.pl, w tym głównie prawa autorskie (z wyłączeniem danych umieszczanych przez Użytkowników, w szczególności zdjęć lub danych, których autorstwo oznaczono inaczej) przysługują IBO Media Dagmara Słaby.
   
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.


II. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU
 

 1. Serwis internetowy speedwaynews.pl:

  a) udostępnia Użytkownikom informacje o bieżących wydarzeniach związanych ze sportem żużlowym, wynikach imprez żużlowych, statystykach oraz daje możliwość ich komentowania i prowadzenia dyskusji;
  b) służy do nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia swoich spersonalizowanych kont przez Użytkowników w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatu, komentarzy itp.
  c) umożliwia Użytkownikom korzystanie ze skrzynki pocztowej;
  d) umożliwia Użytkownikom opcję obserwowania interesujących tematów, funkcję obserwowania wypowiedzi ulubionych Użytkowników, czy usługę blokowania niechcianych Użytkowników;
  e) udostępnia usługę „relacje live” z wybranych, trwających wydarzeń związanych ze sportem żużlowym.

   
 2. Każda osoba może korzystać z serwisu internetowego speedwaynews.pl (przeglądać serwis) niezależnie od posiadania Konta czy od faktu zalogowania lub zarejestrowania. Posiadanie bezpłatnego Konta przez Użytkownika pozwala na korzystanie z dodatkowych usług dostępnych w serwisie speedwaynews.pl.
   
 3. Każdy Użytkownik (zarejestrowany lub niezarejestrowany) zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
   
 4. Utworzenie Konta w serwisie speedwaynews.pl jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
   
 5. Odpłatne usługi świadczone będą przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.
   
 6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
   
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika serwisu speedwaynews.pl jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu speedwaynews.pl;
  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  d) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBO Media w celu realizacji zamawianych usług;
  e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w serwisie speedwaynews.pl dla celów świadczenia usług w serwisie speedwaynews.pl, jak również oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w serwisie speedwaynews.pl udzieliły takiego zezwolenia;
  f) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych i wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu speedwaynews.pl;
  g) wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

   
 8. Użytkownik umieszczając w serwisie internetowym speedwaynews.pl Materiały zapewnia, że ma do tego wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie oraz że nie narusza tym samym praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych).
   
 9. Po założeniu Konta Użytkownik będzie mógł edytować i zmieniać swoje dane, przy czym nazwa Użytkownika (login) nie będzie podlegał zmianie.
   
 10. Wszystkie działania w serwisie speedwaynews.pl z użyciem danego loginu i hasła oznaczają, że dokonuje ich uprawniony Użytkownik. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie hasła w tajemnicy. Za wszelkie wydarzenia wynikające z udostępnienia danych konta, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, ponosi odpowiedzialność Użytkownik.
   
 11. Adres e-mail podawany przy rejestracji służy wyłącznie w celu:

  a) autoryzacji zakładanego Konta;
  b) przesłania Użytkownikowi hasła do Konta;
  c) kontaktowania się Usługodawcy z Użytkownikiem w celu poinformowania o zmianach czy nowościach w serwisie speedwaynews.pl.

   
 12. Uwierzytelnienie Konta może się również odbyć poprzez połączenie go z kontem w serwisie Facebook (poprzez wtyczkę „zaloguj się przy pomocy facebooka”).
   
 13. Rejestracja w serwisie speedwaynews.pl możliwa jest poprzez kliknięcie we wtyczkę „Zaloguj przy pomocy facebooka”. Wraz z dokonaniem tej czynności, Użytkownik zgadza się na przekazanie Usługodawcy znajdujących się w bazie serwisu facebook.com podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika i inne informacje, które są udostępniane publicznie w serwisie facebook.com. Wraz z rejestracją Konta, Użytkownik połączony poprzez facebook.com zezwala serwisowi speedwaynews.pl publikować treści w jego imieniu (np. informacje o opublikowaniu nowych treści w serwisie speedwaynews.pl) na profilu w serwisie facebook.com. W każdej chwili Użytkownik połączony poprzez facebook.com ma możliwość wyłączenia publikowania w serwisie facebook.com treści, które zamieszcza w serwisie speedwaynews.pl.
   
 14. O możliwości korzystania z serwisu speedwaynews.pl nie decyduje posiadanie Konta. Posiadanie Konta  pozwala Użytkownikowi korzystać z dodatkowych możliwości w serwisie speedwaynews.pl (np. możliwość wyrażania swoich poglądów, komentowania artykułów, uczestniczenia w czatach, korzystania ze skrzynki pocztowej itp.). Użytkownik niezarejestrowany, nie posiadający Konta (tzw. gość), może korzystać z serwisu internetowego speedwaynews.pl jedynie w ramach jego podstawowej funkcjonalności (m.in. przeglądanie informacji, wyników, galerii, czytanie komentarzy innych zarejestrowanych Użytkowników).
   
 15. W serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe usług lub towarów (Usługodawcy lub jego Partnerów).
   
 16. Usługodawca ma prawo do wykorzystywania treści zamieszczonych przez Użytkowników w swoich publikacjach na stronach serwisu speedwaynews.pl i w publikacjach reklamujących serwis speedwaynews.pl na innych stronach internetowych. Użytkownik, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.
   
 17. Usługodawca nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w serwisie speedwaynews.pl, ale zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy czy innych treści i danych naruszających Regulamin i/lub zablokowania dostępu do serwisu speedwaynews.pl Użytkownikowi, który:

  a) swoimi wypowiedziami narusza prawo prasowe;
  b) swoimi wypowiedziami narusza dobra osobiste i/lub dobre obyczaje;
  c) w swoich wypowiedziach zawiera treści wulgarne lub obraźliwe;
  d) w swoich wypowiedziach zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych;
  e) zamieszcza reklamy bądź inne Materiały o charakterze komercyjnym, również w nazwie Użytkownika (loginie) czy podpisie;
  f) narusza Regulamin i nie stosuje się do uwag Usługodawcy.

   
 18. Zabrania się wykorzystywania serwisu speedwaynews.pl w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i normami społeczno - obyczajowymi. Niedozwolone jest w szczególności:

  a) umieszczanie treści i zdjęć naruszających zarówno normy prawne, moralne, jak i społeczno – obyczajowe, tj. o charakterze pornograficznym, obrazujących, pochwalających lub propagujących przemoc, nienawiść, faszyzm, komunizm, nazizm, narkotyki (lub inne środki odurzające), dyskryminację (ze względu na rasę, kulturę, płeć, religię, filozofię, pochodzenie etniczne itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści wulgarnych lub obraźliwych;
  b) rozsyłanie spamu, reklam i niezamówionej informacji handlowej;
  c) reklamowanie w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forów internetowych, stron internetowych, czasopism konkurencyjnych;
  d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec serwisu speedwaynews.pl;
  e) podawanie się za inną osobę;
  f) naruszanie tajemnicy korespondencji.

   
 19. W stosunku do Użytkowników, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi (w całości lub części) czy innych treści naruszających Regulamin lub usunięcia czy zablokowania Konta wraz z wszystkimi danymi zawartymi na Koncie.
   
 20. Użytkownik posiadający Konto ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Usługobiorcę. Wgląd i poprawianie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym możliwe jest poprzez edycję Konta. Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych poprzez wysłanie e-maila z prośbą o usunięcie Konta na adres: kontakt@speedwaynews.pl. Żądanie usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy są one niezbędne do realizacji usługi, oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi.
   
 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania i/lub blokowania Kont (w części lub całości; czasowo lub bezterminowo), na które nie nastąpiło logowanie przez okres co najmniej 90 dni.


III. OFEROWANE USŁUGI ORAZ ZASADY KORZYSTANIA I ODPŁATNOŚCI
 

 1. Usługodawca oferuje usługi bezpłatne Użytkownikom serwisu speedwaynews.pl.
   
 2. Usługi bezpłatne to w szczególności:

  a) przeglądanie galerii i informacji o bieżących wydarzeniach związanych ze sportem żużlowym, wynikach imprez żużlowych (trwających i zakończonych) oraz przeglądanie wpisów innych Użytkowników;
  b) założenie, prowadzenie i zarządzanie Kontem, w tym dodawanie własnych Materiałów, awatara, edycja wpisów, podgląd historii wpisów itp.
  c) dostęp do skrzynki pocztowej;
  d) możliwość uczestniczenia w relacji live z trwających wydarzeń sportowych;
  e) możliwość komentowania i przedstawiania własnych poglądów na temat artykułów ukazujących się w serwisie speedwaynews.pl oraz dyskutowania z innymi Użytkownikami;
  f) możliwość oceniania artykułów;
  g) funkcję indywidualnych i grupowych czatów z innymi Użytkownikami mającymi dostęp do Kont;
  h) obserwowanie wybranych/ulubionych Użytkowników oraz blokowanie nielubianych/niechcianych Użytkowników.
 3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Warunkiem założenia Konta jest podanie przez Użytkownika określonych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Zasady procesu rejestracji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na: http://www.speedwaynews.pl/konto. Dane zawarte na Koncie Użytkownika podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, a o ich zakresie i treści decyduje Użytkownik.
   
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Z Konta może korzystać tylko jedna osoba.
   
 5. Nazwa Użytkownika (login) nie może być sprzeczna z prawem czy normami społeczno-obyczajowymi, nie może zawierać reklam, adresu e-mail ani naruszać praw osób trzecich.
   
 6. Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny otrzymuje dostęp do Konta (bezpłatnie).


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU ORAZ JEGO ROLA
 

 1. Usługodawca nie odpowiada za:

  a) nieodpowiedni sposób korzystania z serwisu i szkody, które mogą z tego wynikać;
  b) wykorzystanie przez Użytkowników wiadomości (w tym wyników wydarzeń żużlowych) umieszczonych w serwisie internetowym speedwaynews.pl;
  c) za kopiowanie i wykorzystywanie danych z serwisu speedwaynews.pl przez inne osoby;
  d) naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych czy praw autorskich) poprzez korzystanie z serwisu internetowego speedwaynews.pl;
  e) sens merytoryczny wypowiedzi, autentyczność, komentarze czy inne treści Użytkowników serwisu speedwaynews.pl. Za umieszczanie informacji lub innych treści przez Użytkownika w serwisie speedwaynews.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik i to on podlega ewentualnym roszczeniom z tego tytułu w stosunku do innych podmiotów;
  f) prawidłowość prezentowanych na żywo, archiwalnych i/lub przewidywanych wyników wydarzeń związanych ze sportem żużlowym;
  g) prawidłowość tekstów redakcyjnych zawierających wyniki na żywo, wyniki archiwalne i/lub przewidywane wyniki związanych ze sportem żużlowym;
  h) nieprzerwany i niezakłócony dostęp do serwisu speedwaynews.pl. Czasowe niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe działanie serwisu speedwaynews.pl może nastąpić z przyczyn technicznych niezależnych od Usługodawcy; Usługodawca deklaruje, że dołoży wszelkich starań, by okresy te nie miały miejsca lub ograniczały się do minimum;
  i) niedziałanie narzędzi komunikacji podawanych przez Użytkowników na Koncie;
  j) stratę danych Użytkowników, które zostały zgromadzone w serwisie speedwaynews.pl.

   
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest IBO Media Dagmara Słaby z siedzibą w 32-015 Stanisławice 318.
   
 3. Usługodawca informuje, że wszystkie treści zawarte w serwisie speedwaynews.pl są rejestrowane (wraz z adresami IP) i na żądanie odpowiednich organów, zgodnie z obowiązującym prawem, Usługodawca udostępni te dane, jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
   
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie tych danych oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W tym celu należy się zwrócić pisemnie, e-mailem na adres: kontakt@speedwaynews.pl lub listownie na adres IBO Media 32-015 Stanisławice 318.
   
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na temat tego w jaki sposób Serwis speedwaynews.pl wykorzystał jego dane osobowe. Dane kontaktowe organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. +48 22 53 10 300, Fax +48 22 53 10 301, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/.


V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

 1. Użytkownik, który założył Konto, tj. zawarł umowę z Usługodawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyn wysyłając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od założenia Konta, tj. od zawarcia umowy. Oświadczenie o którym mowa powinno zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail i nazwę Użytkownika (login) w serwisie speedwaynews.pl oraz datę zarejestrowania Konta.
   
 2. Rozpoczęcie korzystania z Konta przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oznacza zgodę Użytkownika na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Ze względu na charakter usługi w ramach Konta świadczenie nie może zostać zwrócone.


VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje dotyczącą usług świadczonych w serwisie speedwaynews.pl (drogą elektroniczną na adres: kontakt@spedwaynews.pl lub listownie na adres IBO Media 32-015 Stanisławice 318).
   
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania, a odpowiedź zostanie odesłana na adres podany w reklamacji.
   
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia wyżej wymienionego terminu (max. o 10 dni) jeśli postępowanie reklamacyjne wymaga szczególnych działań lub jeśli pojawią się okoliczności niezależne od Usługodawcy (np. awaria techniczna). W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne wymaga otrzymania od Użytkownika dodatkowych informacji, postępowanie to będzie wydłużone o okres otrzymania wyjaśnień.
   

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU
 

 1. Warunkiem korzystania z serwisu speedwaynews.pl jest posiadanie:

  a) właściwych urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet (komputer lub inne urządzenie);
  b) właściwego systemu operacyjnego (np. MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP) i oprogramowania (np. przeglądarek internetowych Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome) koniecznego dla eksploatacji sieci Internet;
  c) łącza internetowego.

   
 2. Dostęp i korzystanie z serwisu speedwaynews.pl możliwy jest w przypadku posiadania odpowiednich parametrów urządzenia, na którym serwis speedwaynews.pl ma być używany.
   
 3. Usługodawca informuje, że instalacja plików „cookies” (krótkie informacje tekstowe zapisywane w komputerze Użytkownika) jest warunkiem poprawnego funkcjonowania serwisu speedwaynews.pl. Pliki cookies nie służą do przetwarzania czy przechowywania danych osobowych oraz nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://www.speedwaynews.pl/strony/polityka-prywatnosci.
   
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizowania działalności reklamowej, marketingowej, komercyjnej i podobnej wśród Użytkowników serwisu speedwaynews.pl.
   
 3. Wszelkie:
  a) kwestie i problemy związane z działaniem serwisu speedwaynews.pl;
  b) informacje o złamaniu prawa czy niniejszego Regulaminu;
  c) działania mające wpływ na bezpieczeństwo przekazywania danych (np. dotyczące wirusów);
  d) nielegalne czy sprzeczne z Regulaminem działania;
  należy zgłaszać na adres kontakt@speedwaynews.pl.

   
 4. Obowiązujący Regulamin dostępny jest na http://www.speedwaynews.pl/strony/regulamin Regulamin może zostać zmieniony, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Kontynuowanie korzystania z serwisu speedwaynews.pl po zmianie Regulaminu będzie oznaczało akceptacje zmienionego Regulaminu.


 

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2021 r.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

do góry strony